Monthly Archives: martie 2009

Seminarul despre blogging la Băcioi

Astăzi am participat la seminarul cu bloggerii care a avut loc la Băcioi . A fost un timp minunat în care am învăţat cum să fim utili prin blogul pe care îl avem. Învăţătorul nostru Vasile Filat, care întotdeauna a ştiut să răspundă în mod minunat şi foarte practic la nevoile noastre, ne-a motivat să continuăm să  slujim cititorilor prin blogging , să căutăm să fim cît mai relevanţi în ceea ce prezentăm, aşa încît să acoperim nevoile celui ce citeşte prin prezentarea lucrurilor actuale din societate din perspectivă biblică. În acest sens, platforma WordPress.com este una foarte adecvată , care conţine multe opţiuni şi este avantajoasă pentru cei ce vor să proclame adevărul.

Mulţumim mult pentru adevărurile importante oferite la seminar!

Cu această ocazie vreau să mulţumesc şi cititorilor noştri care ne vizitează şi -şi fac timp ca să citească ceea ce publicăm noi. Este o stimulare mare pentru noi faptul că ne citiţi!!!

Publicitate

Proiect didactic de scurtă durată la dirigenţie(I)

La categoria Proiecte didactice voi prezenta proiectele de lungă durată fie la dirigenţie, fie la disciplina l.şi lit. română pe care le-am realizat la ore .Le puteţi prelua şi sugera noi idei.

Clasa : a IX-a

Subiectul lecţiei: Cum recunosc dragostea adevărată: amorezare sau dragoste? (modulul:Cultura  comporamentului etic)

Obiective operaţionale: elevul va fi capabil să:

O1-actualizeze cunoştinţele proprii asimilate anterior;

O2- distingă noţiunea de dragoste şi amorezare;

O3- raporteze corect la situaţiile de viaţă noţiunile asimilate;

Tehnici utilizate: Ştiu-Vreau să ştiu –Învăţ, Argumente în 4 paşi, 3x2x1.

Resurse educaţionale: tabla, postere, creta, carioci, computer, manualul de studiu biblic „Căsătorie fără regrete”, Biblia.

Desfăşurarea lecţiei:

Etapele lecţiei

Activitatea profesoarei

Activitatea elevilor

Tehnici

Obiective

Evocarea

Organizează clasa.

Propune să se enumere valorile umane.

Întreabă: Care din valorile enumerate îi interesează cel mai mult pe tinerii de azi?

Subliniază că la lecţia de azi ne vom referi doar la una din valorile enunţate de elevi şi anume DRAGOSTEA, care este un cuvînt frumos, poate unul din cele mai utilizate, dar cel mai maltratat, denaturat şi neînţeles.

Propune să se dea o definiţie a acestei valori.

Prezintă în Power Point mai multe definiţii ale dragostei spuse de copii de diferite vîrste.

Cere să se propună sinonime pentru acest cuvînt.

Enumeră: bunătatea, altruismul, onestitatea, dragostea, blîndeţea, hărnicia, etc.

Răspund

Definesc. Citesc

Privesc. Reţin

Iubire, patimă , amorezare, pasiune, afecţiune, amor, sentiment, etc.

Conversaţia

O1

Realizarea sensului

Enunţă obiectivele lecţiei, subliniind importanţa cunoaşterii celor două noţiuni, căci se află la vîrsta cînd astfel de sentimente se încearcă şi se comit greşeli din necunoştinţă.

Desenează(afişează)tabelul:

Ştiu

Vreau să ştiu

Învăţ

Completează cu ceea ce ştiu ei despre aceste noţiuni

Îşi fixează nişte obiective pe care ar vrea să le realizeze studiind acest subiect

Completează cu informaţia nouă pe care o asimilează în timpul orei

Enunţă sarcina: să se cerceteze , în grup, informaţia dată pentru a se extrage trăsături specifice celor 2 noţiuni.Informaţia nouă se transcrie în rubrica a treia. Roagă elevii să se gîndească la exemple concrete de dragoste şi pasiune.

Creează o situaţie –problemă: să se diferenţieze cele două noţiuni în urma vizionării unui videoclip.

Completează tabelul. Citesc. Numesc trăsăturile specifice. Exemplifică.

Amorezare

Dragostea

-din greacă: eros

– are la bază satisfacerea poftelor erotice

– se gîndeşte doar la sine

-are la bază o poftă erotică

-este atrasă de cealaltă persoană pentru că ea are „ceva” care o atrage

-dispare din moment ce dispare acel „ceva”

-îi place mai întîi să primească şi numai astfel dăruieşte

-dacă nu primeşte,se supără pe celălalt

-este gata să dăruiască doar dacă primeşte ceva în schimb

-este condiţionată de purtarea celuilalt

-din greacă:agape

-are la bază preţuirea celuilalt, fie că o merită sau nu

– este o dragoste necondiţionată de purtarea celuilalt

-iubeşte pentru că aşa este în caracterul său

-doreşte numai binele celuilalt

-se jertfeşte, dăruindu-se pe sine

-este o dragoste inteligentă, care are la bază cunoaşterea nevoilor celuilalt, nu este una oarbă

-este dragostea pe care a demonstrat-o Dumnezeu pentru omenire, prin jertfa lui Isus

Privesc. Se expun, motivînd opţiunea.

Ştiu-Vreau să ştiu-Învăţ

Lucrul în grup

Argument în 4 paşi

O2

O3

O2

Reflecţia

Întreabă: Cît de important este să cunoaştem aceste adevăruri, azi cînd oamenii le confundă şi cînd atîtea căsătorii se destramă?

Să se enumere:

3 lucruri noi învăţate azi

2 lucruri pe care le vor aplica eu

1 lucru pe care-l vor spune şi altora(părinţi , prieteni, rude, colegi…)

Citeşte, ca şi îndemn, pasajul biblic aflat la Epistola 1 către Corinteni(capitolul 13)

Răspund .

Enumeră

Reţin

3x2x1

O1

O2

Deasemenea , pentru documentare, puteţi citi şi articolul „Cum să deosebeşti dragostea de pasiune” de pe acest blog .

Dumnezeu vrea ascultare totală de El

       Săptămîna aceasta am început să studiez cartea Judecători, este o carte din Vechiul Testament care relatează  cum Israel s-a întors de la Dumnezeu care i-a scos din Egipt ca să le dea în stăpînire ţara promisă şi a trăit potrivit cu ceea ce i se părea corect din punctul ei de vedere.

moiseContextul istoric arată că  ajunşi în ţara promisă, copiii lui Israel au tras la sorţ regiunea din ţară care urma să fie a fiecăruia din seminţii. Fiecare seminţie urma să ducă lupte cu locuitorii ţării ca să pună stăpînire pe cetatea care le-a căzut prin sorţ. Capitolul 1 descrie cum copiii lui Israel au cucerit cetăţile.  Mai înainte de aceasta , Dumnezeu , prin Moise şi Iosua, le-a dat

  instrucţiuni cum să procedeze cu popoarele care locuiesc această ţară şi anume:

. Când Domnul Dumnezeul tău te va aduce în ţara în care vei intra şi o vei lua în stăpânire, şi va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe hetiţi, pe ghirgasiţi, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe fereziţi, pe heviţi şi pe iebusiţi, şapte neamuri mai mari la număr şi mai puternice decât tine;
2. când Domnul Dumnezeul tău ţi le va da în mâini şi le vei bate, să le nimiceşti cu desăvârşire, să nu închei legământ cu ele şi să n-ai milă de ele” (Deuteronom 7).

Porunca era clară pentru Israel, trebuia să nu aibă milă de nici unul din aceste popoare, pentru că :

12. „ Dacă vă veţi abate şi vă veţi alipi de neamurile acestea care au rămas printre voi, dacă vă veţi uni cu ele prin căsătorii şi dacă veţi intra în legături cu ele,
13. să fiţi încredinţaţi că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră; ci ele vă vor fi o cursă şi un laţ, un bici în coaste şi nişte spini în ochi, până veţi pieri de pe faţa acestei ţări bune, pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru.”(Iosua 23).

 Deci, Dumnezeu le-a dat porunci specifice , dar le-a arătat şi consecinţele  neascultării  complete de El.  Dumnezeu le-a promis că va fi cu ei în luptele cu aceste popoare, care erau mult mai mari la număr şi mai puternice decît Israel ,că le va da izbîndă, lor nu li se cerea decît să facă întocmai ceea ce li s-a spus prin Moise şi Iosua.  Să vedem

 cît de bine împlineşte poporul ceea ce i s-a spus să facă spre binele lor.

Astfel citim că:  ”  Fiii lui Beniamin n-au izgonit pe iebusiţii care locuiau la Ierusalim; şi iebusiţii au locuit în Ierusalim cu fiii lui Beniamin până în ziua de azi.”
 
Manase n-a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Şean şi din satele dimprejurul lui, din Taanac şi satele lui, din Dor şi satele dimprejurul lui, din Iibleam şi satele dimprejurul lui, din Meghido şi satele dimprejurul lui; aşa încât canaaniţii au izbutit să rămână în ţara aceasta.
28. Când Israel a fost destul de tare, a supus pe canaaniţi la un bir, dar nu i-a izgonit.
29. Efraim n-a izgonit pe canaaniţii care locuiau la Ghezer, şi canaaniţii au locuit în mijlocul lui Efraim la Ghezer.
30. Zabulon n-a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol; şi canaaniţii au locuit în mijlocul lui Zabulon, dar au fost supuşi la un bir.
31. Nici Aşer n-a izgonit pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii din Sidon, nici pe cei din Ahlab, din Aczib, din Helba, din Afic şi din Rehob;
32. şi aşeriţii au locuit în mijlocul canaaniţilor, locuitorii ţării, căci nu i-au izgonit.
33. Neftali n-a izgonit pe locuitorii din Bet-Şemeş, nici pe locuitorii din Bet-Anat şi a locuit în mijlocul canaaniţilor, locuitorii ţării; dar locuitorii din Bet-Şemeş şi din Bet-Anat au fost supuşi la un bir.

Însă: ” 17. Iuda a pornit cu fratele său Simeon şi au bătut pe canaaniţii care locuiau la Ţefat; au nimicit cetatea cu desăvârşire şi au numit-o Horma şi 22. Casa lui Iosif s-a suit şi ea împotriva Betelului, şi Domnul a fost cu ei.”  

 Vedem că din toate seminţiile doar aceştia au fost cei care s-au pornit la luptă cu locuitorii ţării, Domnul a fost cu ei , au izgonit pe locuitorii ţării şi astfel au împlinit complet ceea ce le-a poruncit Dumnezeu.

Care au fost consecinţele neascultării  complete de Dumnezeu?

În capitolul următor, 2, observăm cum au trăit copiii lui Israel în mijlocul acestor popoare. Iată care a fost modul lor de viaţă:

11. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului şi au slujit Baalilor.
12. Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor care-i scosese din ţara Egiptului şi au mers după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care-i înconjurau; s-au închinat înaintea lor şi au mâniat pe Domnul.
13. Au părăsit pe Domnul şi au slujit lui Baal şi Astarteilor.”   Dumnezeu le-a dat judecători, dar ei : ” 

17. Dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit cu alţi dumnezei şi s-au închinat înaintea lor. În curând s-au abătut de la calea pe care o urmaseră părinţii lor şi n-au ascultat de poruncile Domnului, ca şi ei.”  Mai mult de atît,

19. Dar, după moartea judecătorului, se stricau din nou, mai mult decât părinţii lor, ducându-se după alţi dumnezei, ca să le slujească şi să se închine înaintea lor, şi stăruiau în această purtare şi împietrire.”

Vedem că Israel, deşi a fost prădat, vîndut în mîna vrăjmaşilor lor, nu s-a învăţat minte, ci continua să aibă acelaşi mod de viaţă în idolatrie, stăruind, adică insistînd să facă aceste lucruri zi de zi, astfel încît trăiau ca păgînii şi au devenit ca şi popoarele în mijlocul cărora locuiau. Mă întreb : oare cum erau ei priviţi de ceilalţi locuitori , care ştiau despre ei că sunt un popor care -L cunosc pe Dumnezeu, cît de urît şi-au pîngărit numele de copii ai lui Dumnezeu? Viaţa lor nu arăta în nici un caz că-L cunosc pe Dumnezeu!!!  Cum este viaţa ta, arată ea că- L cunoşti pe Dumnezeu? Ce fel de nume ţi-ai făcut tu ca şi copil al lui Dumnezeu?  Haideţi să ne gîndim la aceste adevăruri……

Pentru că Israel nu a ales să împlinească în totalitate Cuvîntul lui Dumnezeu, ci s-au mulţumit să  facă doar o parte din El, au ajuns ca păgînii, iar neamurile acestea au devenit pentru ei o pricină de păcătuire, o cursă , un lanţ, bici în coaste şi spini în ochi aşa încît ei au căzut în cursa acestora , s-au lovit ei înşişi cu biciul şi li s-au întunecat ochii ca să nu mai priceapă ce fac şi ca să se împietrească în relaţia cu Dumnezeul lor. Dumnezeu este credincios Cuvîntului Său şi avertizările Lui s-au împlinit. Israel este cel care a ales să nu asculte şi a căzut în lanţurile întinse de  aceste neamuri. Pînă în ziua de azi Israel suportă consecinţele neascultării de Dumnezeu şi are probleme mari şi azi cu popoarele pe care trebuia să le izgonească  atunci.

Din aceste două capitole învăţăm că Dumnezeu cere de la cei ce se numesc copiii Săi ascultare deplină de Cuvîntul Său. El vrea ca noi să depindem în totalitate de EL , aşa cum un copil depinde de părinţii săi şi este ascultător în tot ceea ce-i spun ei. Împlinirea parţială a Cuvîntului Său duce la un trai neplăcut în faţa Lui .

Ai avut parte de situaţii similare ? Ce ai ales să faci? Cît de mult vreai să asculţi de Dumnezeu? Ai păcate care nu-ţi permit să fii ascultător total de Dumnezeu? Ce te împiedică să ai o relaţie corectă cu Dumnezeu şi o viaţă plăcută Lui ?

Capcanele ortografiei ( mi-i , mii)

   O altă confuzie este cea creată de omogramele: mi-i  şi mii. Cum să  le deosebim şi să le scriem corect în contexte ?

Ortogama mi-i se scrie prin cratimă atunci cînd avem rostirea împreună a două cuvinte : mi-pronume personal, persoana I, singular, forma neaccentuată şi i-verbul  a fi la modul indicativ, timpul prezent, forma scurtă.

De exemplu: ” Le dispreţuiesc!…nu voi trăi în veci… Lasă-mă , căci doar o suflare mi-i viaţa ” (Iov 7: 16). Este vorba aici despre foarma neaccentuată a pronumelui personal (eu-persoana I, singular , cazul dativ) şi forma scurtă a verbului a fi la timpul prezent.             

  Ortograma mii  se scrie fără cratimă cînd este  numeral cardinal.

De exemplu:   ”  Iosua a luat aproape cinci mii de oameni, şi i-a pus la pîndă între Betel şi Ai, la apus de cetate „ (Iosua 8: 12).

Dumitru Braghiş susţine imoralii

   Pe portalul de noutăţi  Mold News , liderul Partidului Social-Democrat, Dumitru  Braghiş a declarat deschis că va susţine  activităţile minorităţilor sexuale din ţară.

Citeşte mai mult pe www.moldovacrestina.net

Mă întreb: cît de josnic poate să coboare omul cînd e vorba să ajungă la putere, este capabil el să renunţe la princiipii morale de dragul unui vot? Ce îl preocupă mai mult: sănătatea ţării sau  bunăstarea familiei?

Succese de la Campionatul Municipal

     Ieri, 22 martie, echipa sportivă de taekwon-do „Dunamis” s-a întors de la participarea Campionatului Open  de Taekwon-do  GTF  al municipiului  Chişinău care s-a desfăşurat pe data de 21-22 martie. De data aceasta delegaţia de la Călăraşi a fost mai mică, doar 6 participanţi(Sîli Mariana, Cioban Mihai, Popovici Tatiana, Bîrcă Sergiu, Cornovan Marina, Cotelnicov Aliona ), dscn0010dar care au reuşit să ia 16  medalii (5 medalii de locul I, 8 medalii de locul II şi 3 medalii de locul III) la cele 3 compartimente(tul cuplu, tul individual,  sparing individual). În afară de aceasta, cîştigătorii locurilor I au fost premiaţi şi cu sume băneşti. Apoi s-au oferit şi cupe individuale pentru cei mai buni sportivi, astfel sportiva Popovici Tatiana dscn0044a fost premiată cu cupă pentru nivel tehnic înalt.

 Felicitări pentru participanţii la acest campionat , eforturi maxime  la antrenamente le urăm !

Nu în ultimul rînd mulţumim  organizatorilor  !!!

Campania anti-Dumnezeu în Canada

                        caqg9bvmAutobuze şi tramvaie tapetate cu sloganul “Dumnezeu probabil că nu există. Aşa că nu vă mai îngrijoraţi şi bucuraţi-vă de viaţă” au început să circule de săptămâna aceasta şi în oraşele canadiene Montreal şi Toronto, după acţiuni similare în Marea Britanie, Spania, Australia şi Italia.

 
Acest mesaj ateist va rămâne inscripţionat până la sfârşitul lui martie pe zece autobuze care brăzdează centrul metropolei din provincia Quebec – Montreal -, pe câteva tramvaie şi în staţiile de metrou din Toronto, informează AFP….
  Nu este destul că oamenii prin modul lor de viaţă demonstrează că nu au nevoie de Dumnezeu , o mai şi declară public  şi obraznic! Nu este această o revoltă la adresa lui Dumnezeu?  Oare ce interes au? În loc să scrie contrariul , ei încearcă , în aceste vremuri grele, să-i convingă pe oameni că Dumnezeu nu există ! Oare cum nu le e frică de Dumnezeu?
Să nu îngăduim ca aceste acţiuni să aibă loc şi la noi în ţară!!!

Perspectiva lui Dumnezeu asupra virginităţii.

lilium_dauricum_-_crin_daurian21    Oamenii din ziua de azi au ajuns să rîdă sau să nu privească ca ceva pur şi frumos fecioria.  Mulţi din tineri cred că virginitatea nu este o stare normală  pentru ei .  Întreaga mass-media promovează o învăţătură contrară Cuvîntului lui Dumnezeu. Vreau în acest articol să prezint perspectiva lui Dumnezeu asupra acestui subiect ca să vedem de ce este esenţial să te păstrezi curat pînă la căsătorie şi să fac o paralelă dintre societatea din ziua de azi şi cea de altădată.   Să privim la pasajul următor:

13. Dacă un om care şi-a luat o nevastă şi s-a împreunat cu ea, o urăşte
14. apoi, o învinuieşte de lucruri nelegiuite şi-i scoate nume rău, zicând: „Am luat pe femeia aceasta, m-am apropiat de ea şi n-am găsit-o fecioară” –
15. atunci tatăl şi mama fetei să ia semnele fecioriei ei şi să le aducă înaintea bătrânilor cetăţii, la poartă.
16. Tatăl fetei să spună bătrânilor: „Am dat pe fiica mea de nevastă omului acestuia, şi el a început s-o urască;
17. acum o învinuieşte de lucruri nelegiuite, zicând: „N-am găsit fecioară pe fiica ta.” Dar iată semnele fecioriei fetei mele.” Şi să desfacă haina ei înaintea bătrânilor cetăţii.
18. Bătrânii cetăţii să ia atunci pe omul acela şi să-l pedepsească;
19. şi, pentru că a scos nume rău unei fecioare din Israel, să-l osândească la o gloabă de o sută sicli de argint, pe care să-i dea tatălui fetei. Ea să rămână nevasta lui, şi el nu va putea s-o gonească, toată viaţa lui.
20. Dar dacă faptul este adevărat, dacă fata nu s-a găsit fecioară,
21. să scoată pe fată la uşa casei tatălui ei; să fie ucisă cu pietre de oamenii din cetate şi să moară, pentru că a săvârşit o mişelie în Israel, curvind în casa tatălui ei. Să cureţi astfel răul din mijlocul tău.” (Deuteronom 22)

Din acest pasaj  , observăm că :

-lipsa fecioriei  produce conflicte între soţ şi soţie,
-fecioria scoate nume rău fetei,

-provoacă indignare din partea unuia dintre parteneri,

– dă motiv de divorţ,

-era un lucru important din moment ce se aduceau semnele fecioriei la bătrînii cetăţii, care erau un fel de autorităţi locale care aveau dreptul să decidă şi să pedepsească nefecioria,

-tatăl fetei era responsabil de păstrarea fecioriei fetei lui,

-nefecioria era pedepsită cu moartea în faţa cetăţii sau ,actual, oraşului,

-nefecioria  era ca şi săvîrşirea unei mişelii în ţară,

-era numită curvie în casa tatălui său,

-era ca şi un rău în mijlocul poporului.

Deci, vedem că păstrarea fecioriei era un lucru foarte important în timpurile vechi.  Aceasta îi aducea fetei  şi părinţilor ei un nume bun sau rău . Şi de aceasta depindea fericirea familiei. Dacă era pedepsită nefecioria, înseamnă că Dumnezeu a pus mare preţ pe păstrarea ei!!! Vedem că fata trebuia să se păstreze doar pentru viitorul ei soţ şi era ca un dar pe care trebuia să il aducă în noaptea nunţii, pentru că Dumnezeu a conceput relaţiile sexuale doar pentru cei căsătoriţi. Căci în Genesa spune:

 „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa , şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup”(cap.2:24). Se va lipi numai de femeia care este numită nevastă şi nu de oricare.  Este oare aşa şi azi? 

 Pe de altă parte băieţii afirmă că fecioria este valabilă numai pentru fete , nu şi pentru ei. Să fie oare aşa? Este Dumnezeu parţial?  Să citim atent pasajul:

15. Bea apă din fântâna ta şi din izvoarele puţului tău.
16. Ce, vrei să ţi se verse izvoarele afară? Şi să-ţi curgă râurile pe pieţele de obşte?
17. Lasă-le să fie numai pentru tine, şi nu pentru străinii de lângă tine.
18. Izvorul tău să fie binecuvântat, şi bucură-te de nevasta tinereţii tale.
19. Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!
20. Şi pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină şi ai îmbrăţişa sânul unei necunoscute?
21. Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului şi El vede toate cărările lui.
22. Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui şi este apucat de legăturile păcatului lui.
23. El va muri din lipsă de înfrânare, se va poticni din prea multa lui nebunie.” (Proverbe 5)

Acestea sunt cuvintele tatălui către fiul său, care -i dă o educaţie sexuală corectă şi anume:

-să -şi satisfacă nevoile sexuale doar cu soţia sa(fîntîna ta),

-să se bucure de nevasta tinereţii sale,

-să fie mereu îndrăgostit de ea şi îmbătat de drăgălăşiile ei,

– să se înfrîneze, căci Dumnezeu vede cărările omului,

-lipsa de înfrînare duce la poticnire,

Noul Testament vine ca să completeze acest pasaj:

1. Cu privire la lucrurile despre care mi-aţi scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie.
2. Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei.
8. Celor neînsuraţi şi văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine.
9. Dar, dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească; pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă.” (1 Corinteni 7)

Apostolul Pavel subliniază aceeaşi idee că şi băiatul nu trebuie să se atingă de fată, a atinge are aici sensul contextul de a incita, a porni poftele sexuale. Deci, se optează şi aici pentru înfrînare care este şi o păstrare a fecioriei , nu doar pentru fete. Aşadar principiul de păstrare a virginităţii este valabil şi pentru bărbaţi.

Aceasta este poziţia  lui Dumnezeu şi aceasta trebuie să fie şi poziţia fermă a tuturor tinerilor care vor să fie ascultători de Dumnezeu, să aibă parte de binecuvîntări în familie, să -şi păstreze un nume bun sie şi părinţilor săi.

Cît de mult a denaturat azi lumea principiile lui Dumnezeu!!! Dar Dumnezeu nu s-a schimbat, El a rămas acelaşi azi ca-n totdeauna!!!

 Ce alegi să faci: asculţi de ceea ce-ţi dictează societatea, mediul tău de prieteni sau alegi să te păstrezi pentru viitorul partener şi să fie ascultătoare de Dumnezeu?  Te lipseşti de binecuvîntări sau nu ai nevoie de ele?  Cît de mult contează pentru tine ceea ce spune Dumnezeu şi în ce măsură vrei să împlineşti Cuvîntul Său?

Cum să alegi corect la viitoarele alegeri parlamentare?

 Am prezentat acest articol sub formă de lecţie ca să o poată completa cititorul şi să o poată prelua şi folosi.

       alegeri_10100946 În timpurile vechi, chiar şi pe timpul Domnului Isus, împăraţii ajungeau la tron fie prin moştenire, fie prin uzurparea tronului. Astăzi noi mergem să votăm şi avem posibilitatea ca fiecare din noi să participe la „întronarea” împăratului care va guverna ţara noastră. Se apropie alegerile şi fiecare dintre noi vom da socoteală de faptul cum am ales la aceste alegeri. La această lecţie vrem să vedem dacă trebuie să ne ducem la alegeri sau nu  şi după ce principii să facem o alegere corectă.

 

 1. Citeşte următoarele texte şi scrie  dacă vezi vreo aluzie la faptul că trebuie să mergem noi la votare sau nu trebuie să mergem.
  1. Eclesiastul 10:5-6
  2. 1. Timotei 2:1-3
 2. Citeşte Romani 13:1-7 şi scrie mai jos care trebuie să fie atitudinea noastră faţă de autorităţi şi de ce.

 

   3.Citeşte Deuteronom 17:14-20 şi răspunde la următoarele întrebări. (Cînd spune Dumnezeu aceste lucruri, încă nu era împărat în poporul Israel, ci era o teocreţie, adică Dumnezeu era împăratul lor.)

 1.  
  1. Cine alege împăratul şi după a cui principii? 
  2. Care sunt pricipiile pe care le are Dumnezeu cu privire la viitorii împăraţi. 

       4.    Scrie mai jos concluziile pe care le faci în urma celor studiate. 

       5.Scrie după ce principii vei face  următoarele alegeri:

 

      6. Ce partide, din care se candidează la alegeri, au corespuns acestor principii în trecut, macar parţial?

 

 

 1. Ce partide are în programul lor electoral aceste principii?

 

   8. Chiar dacă pare că nici un partid nu corespunde acestor standarte totuşi am învăţat că totuşi trebiue să mergem la votare ca să avem o viaţă paşnică şi liniştită. Deaceea din ceea ce este rău trebuie să alegem un partid care este mai puţin rău. Care partide ar fi acestea? Care partide au oameni care corespund acestor standarte?

 

Capcanele ortografiei( va, v-a)

În acest articol voi explica  cazurile de  ortografiere  a două forme omofone (se pronunţă la fel , dar se scriu diferit) care generează ezitări, confuzii sau chiar greşeli de la publicul matur, nu doar de elevi. Aşadar, se dau următoarele exemple:

„Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi , şi iertaţi-vă şi voi unul pe altul , după cum  v-a   iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos” (Efeseni 4: 32)

„Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea , şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu   va   judeca pe curvari şi pe preacurvari” (Evrei 13:4)

Pronunţarea ambelor forme este identică, nu însă şi -n ceea ce priveşte ortografierea lor: în primul caz este  folosită cratima , iar în al doilea- nu.

Forma v-a se scrie prin cratimă cînd este vorba de 2 cuvinte care se rostesc  într-o silabă: v(vă)-pronume personal, pers.II plural , cazul dativ şi  a-verbul auxiliar a avea la timpul trecut.

Forma va se scrie fără cratimă cînd este vorba forma auxiliară a verbului a vrea  care serveşte la formarea timpului viitor.